„Zdravotník zotavovacích akcí“

29.05.2006 12:00

 ... informace pro účastníky rekvalifikačního kurzu:
Vzdělávací program byl akreditován MŠMT jako rekvalifikační kurz.
Cíl kurzu: Absolvent získá rekvalifikaci na vykonávání funkce zdravotníka a škol v přírodě, která je vyžadována vyhláškou Min.zdravotnictví např. pro dětské tábory…


Co se absolvent naučí:
Po absolvování rekvalifikace bude schopen působit jako zdravotník na zotavovacích akcích, táborech, zájezdech, sportovních výcvicích a školách v přírodě. Bude umět poskytovat první pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví osob, naučí se organizovat zásah při poskytování první pomoci, zajišťovat přivolání odborné pomoci. Bude vědět jak zachránit tonoucího. Seznámí se s technikami vyprošťování zraněných osob a s problematikou pomoci a ochrany při hromadných neštěstích, teroristických útocích a přírodních katastrofách. Při poskytování první pomoci bude umět zvážit a zajistit bezpečnost pro sebe i ostatní. Bude spolupracovat se záchrannou službou při jejím zásahu, s ohledem na specifika okolního prostředí. Bude znát právní aspekty své funkce i to, jak svou činnost správně dokumentovat. Bude obeznámen se základy hygieny, na jejíž dodržování bude jako zdravotník dohlížet.
Účastníci kurzu:
Kurz je určen pro osoby starší 18 let, psychicky a zdravotně způsobilé k vykonávání funkce zdravotníka zotavovacích akcí. Způsobilost se dokládá potvrzením od lékaře, které účastník předloží na začátku kurzu. Toto potvrzení účastníkovi zůstává a bude jím prokazovat svoji způsobilost při konkrétních akcích.
Průběh výuky:
Výuka je organizována prezenční formou teoretických přednášek a praktického nácviku pod vedením lektorů ze Záchranné služby Royal Rangers. Celkový počet hodin rekvalifikace je 40, z toho je 23 hodin teorie a 17 hodin praktického nácviku.
Zakončení a výstup kurzu:
Získané znalosti a dovednosti absolvent na konci rekvalifikace prokáže v písemném testu z teorie a ve zkoušce z praktických dovedností. Po úspěšném složení zkoušek obdrží oficiální osvědčení o rekvalifikaci, průkazku a nášivku Zdravotníka. Při neúspěšném složení zkoušky bude zkouška opakována v náhradním termínu.
Způsoby a formy ověření získaných znalostí a dovedností.
Ověření získaných znalostí bude probíhat formou závěrečné zkoušky, která se bude skládat z následujících bodů:
1. písemný test ze znalostí získaných v rámci kurzu
- hodnocení: pro úspěšné splnění musí účastník správně odpovědět min. na 90% otázek
2. praktická zkouška z první pomoci ve dvou modelových situacích
- hodnocení: 1-10 bodů, pro úspěšné splnění musí účastník získat min. 8 bodů Pokud účastník nesplní požadavky pro úspěšné vykonání zkoušek, může zkoušku opakovat v náhradním termínu dle dohody se zkušební komisí. Zkušební komise se skládá z lektorů vyučujících při aktuálním běhu kurzu. Praktická zkouška je hodnocena průměrem jejich hodnocení.
Termín kurzu: 8.-11.6.2006
čtvrtek: 18,00-19,00 prezentace a ubytování účastníků
19,00 - začátek první přednášky
neděle : zakončení po poledni (dle průběhu závěrečných zkoušek)

Místo konání: Černošín – Středisko Víteček
Účastníci budou ubytováni v horní budově Střediska. Spát se bude na postelích nebo karimatkách, ve vlastních spacácích. K dispozici bude vybavená kuchyňka. V obci je obchod s potravinami.
Část praktických nácviků bude probíhat v rámci modelových situací venku a to i ve vodě a v noci. Proto doporučujeme si vzít vhodné oblečení!!
Potřebné vybavení:
Oblečení na doma i do přírody, obuv do přírody, přezůvky, plavky, spacák, karimatku, jídlo, psací potřeby, baterku, osobní potřeby, průkazkovou fotografii.
Cena kurzu:
1 500,- Kč (kurzovné, vč. ubytování)
Případné další informace: Krokodýl 606 500 252
Těšíme se na vás. Lektoři kurzu – členové Záchranné služby Royal Rangers.
 

Zpět