Školení "Zdravotník zotavovacích akcí"

11.01.2008 12:00

 informace pro účastníky rekvalifikačního kurzu
Vzdělávací program byl akreditován MŠMT jako rekvalifikační kurz (v květnu 2006).
Cíl kurzu:
Absolvent získá rekvalifikaci na vykonávání funkce zdravotníka a škol v přírodě, která je vyžadována vyhláškou Min.zdravotnictví např. pro dětské tábory…
Co se absolvent naučí:
Po absolvování rekvalifikace bude schopen působit jako zdravotník na zotavovacích akcích, táborech, zájezdech, sportovních výcvicích a školách v přírodě. Bude umět poskytovat první pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví osob, naučí se organizovat zásah při poskytování první pomoci, zajišťovat přivolání odborné pomoci. Bude vědět jak zachránit tonoucího. Seznámí se s technikami vyprošťování zraněných osob a s problematikou pomoci a ochrany při hromadných neštěstích, teroristických útocích a přírodních katastrofách. Při poskytování první pomoci bude umět zvážit a zajistit bezpečnost pro sebe i ostatní. Bude spolupracovat se záchrannou službou při jejím zásahu, s ohledem na specifika okolního prostředí. Bude umět zásady poskytování první pomoci s improvizovanými prostředky. Bude znát právní aspekty své funkce i to, jak svou činnost správně dokumentovat. Bude obeznámen se základy hygieny, na jejíž dodržování bude jako zdravotník dohlížet.
... více v celém článku.


Účastníci kurzu:
Kurz je určen pro osoby starší 18 let, psychicky a zdravotně způsobilé k vykonávání funkce zdravotníka zotavovacích akcí. Způsobilost se dokládá potvrzením od lékaře, které účastník předloží na začátku kurzu. Toto potvrzení účastníkovi zůstává a bude jím prokazovat svoji způsobilost při konkrétních akcích.

Průběh výuky:
Výuka je organizována prezenční formou teoretických přednášek a praktického nácviku pod vedením lektorů ze Záchranné služby Royal Rangers. Celkový počet hodin rekvalifikace je 40, z toho je 23 hodin teorie a 17 hodin praktického nácviku.

Zakončení a výstup kurzu:
Získané znalosti a dovednosti absolvent na konci rekvalifikace prokáže v písemném testu z teorie a ve zkoušce z praktických dovedností. Po úspěšném složení zkoušek obdrží oficiální osvědčení o rekvalifikaci, průkazku a nášivku Zdravotníka. Při neúspěšném složení zkoušky bude zkouška opakována v náhradním termínu.

Způsoby a formy ověření získaných znalostí a dovedností.
Ověření získaných znalostí bude probíhat formou závěrečné zkoušky, která se bude skládat z následujících bodů:
1. písemný test ze znalostí získaných v rámci kurzu - hodnocení: pro úspěšné splnění musí účastník správně odpovědět min. na 90% otázek
2. praktická zkouška z první pomoci ve dvou modelových situacích
- hodnocení: 1-10 bodů, pro úspěšné splnění musí účastník získat min. 8 bodů Pokud účastník nesplní požadavky pro úspěšné vykonání zkoušek, může zkoušku opakovat v náhradním termínu dle dohody se zkušební komisí. Zkušební komise se skládá z lektorů vyučujících při aktuálním běhu kurzu. Praktická zkouška je hodnocena průměrem jejich hodnocení.
Všichni členové týmu mají kvalifikaci zdravotní instruktor a zároveň jsou členy záchranné služby Royal Rangers

Termín kurzu: 10.-13.4.2008
čtvrtek 9,00-10,00 prezentace a ubytování účastníků
10,00 začátek první přednášky
neděle zakončení odpoledne (dle průběhu závěrečných zkoušek, nejdříve po 15.hodině)

Místo konání: Černošín – Středisko Víteček, nám. 1.Máje (budova naproti kostelu)
Účastníci budou ubytováni v horní budově Střediska. Spát se bude na postelích nebo karimatkách, ve vlastních spacácích. K dispozici bude vybavená kuchyňka. V obci je obchod s potravinami. Část praktických nácviků bude probíhat v rámci modelových situací venku a to i ve vodě a v noci. Proto doporučujeme si vzít vhodné oblečení!!

Potřebné vybavení:
Oblečení na doma i do přírody, obuv do přírody (pevná kotníková!!!), přezůvky, plavky, spacák, karimatku, jídlo, psací potřeby, baterku, osobní potřeby, průkazkovou fotografii!!!.

Cena kurzu: 1 800,- Kč (kurzovné, vč. ubytování)
Nejpozději do konce února je nutné zaplatit zálohu ve výši 500,- Kč, která je závazným potvrzením Vaší přihlášky. Zálohu zaplaťte na účet č. 150963611/0300, VS 666112, KS 0508, SS Váš datum narození bez teček.

Případné další informace:
Krokodýl 606 500 252, E-mail na Krokodýla zde.
Těšíme se na vás.
Lektoři kurzu – členové Záchranné služby Royal Rangers.
 

Zpět